Роспа България

Управление на местата за игра
Осигурете безопасна среда за игра на децата и сведете до минимум риска от съдебни искове срещу Вас!
Контакти

Р о С П А – Б Ъ Л Г А Р И Я

адрес: София 1504, ул.”Оборище” No. 24, вх. А, ап. 20
тел./факс: +359 (0) 2 843 5678
моб: + 359 (0) 888 571 345
моб: + 359 (0) 889 071 644
e-mail: CLOAKING
web: www.rospa-bulgaria.org

 

Информационни брошури