Роспа България

Управление на местата за игра
Осигурете безопасна среда за игра на децата и сведете до минимум риска от съдебни искове срещу Вас!
Годишни инспекции на площадки за игра

Годишните инспекции на РоСПА България имат за цел:

 • Да направят детските площадки по-предизвикателни за децата
 • Да намалят броя на злополуките

Намаляването броя на злополуките става чрез:

 • Познаване на детската игра и развитието на детето
 • Анализ на наличните данни за злополуките
 • Оценка на риска
 • Спазване на действащите стандарти (БДС EN 1176 и БДС EN 1177 - Европейските стандарти за безопасност на обществено достъпни площадки и настилки за игра)
 • Прилагане на тези стандарти там, където е възможно и където те биха имали отношение към броя на злополуките.

Отчетите включват:

 • Посочване на дефекти, повреди, пропуски, както и препоръчителни мерки за тяхното отстраняване
 • Оценка на риска

Годишните инспекции се различават от рутинните и оперативните по отношение на следното:

 • Откриват дефекти, повреди и пропуски, които биха представлявали опасност в дългосрочен план, и посочват мерките за тяхното отстраняване.
 • Набелязват места, които стават повод за злополуки, без да имат отношение към стандартите за безопасност.
 • Осигуряват качествен контрол върху работата на собствениците и отговорниците за детски площадки.

При годишните инспекции на РоСПА България се обръща специално внимание на :

 • Дизайна на площадката от гледна точка на безопасността
 • Безопасността на допълнителните елементи
 • Безопасността на детските съоръжения
 • Безопасността на настилките.

Оценява се състоянието на всеки един от изброените показатели и се отбелязва необходимостта от подмяна или поправка, ако има такава. Отправят се и предложения как би могло да се подобри състоянието на детската площадка.

Забележки:


РоСПА България предоставя на клиента писмен доклад, включващ и препоръки. За особено опасни зони, които изискват незабавни мерки, РоСПА България уведомява отговорното за детската площадка лице в рамките на два часа след инспекцията.

Основни елементи


Годишните инспекции на площадки за игра, извършвани от РоСПА България, включват следните елементи:


Площадка

 • Достъп
 • Релеф и разположение
 • Растителност
 • Безопасност на дизайна


Допълнителни елементи

 • Алеи
 • Огради
 • Порти
 • Пейки
 • Табели
 • Кошчета за отпадъци
 • Други


Съоръжения за игра

 • Дали са безопасни
 • Признаци за повреди от износване
 • Механични или структурни неизправности
 • Вандализъм
 • Места, където е вероятно да възникнат проблеми в бъдеще
 • Предотвратяване на злополуки


Настилки

 • Дали са безопасни
 • В какво състояние са и каква работа е необходима за поддръжката им
Attachments:
Download this file (02__annual inspections.pdf)PDF формат
 

Информационни брошури